MAK Lafferty preureditev

,

teče pri masni spektrometriji. raziskovalni org. Cpd. , ki vsebujejo nenasičene. skupina C = X (X = O, N, C, S). Sestoji iz migracije H atoma v kationski radikal (molni ion) preiskovane spojine. od g-atoma C do atoma X skozi 6-člano prehodno stanje, na primer, :


M. -L. P. McLufferti je bil prvič odkrit leta 1956 v študiji alifatskega. ketonov in ogljikovih ketonov (X = O). Označen se alkenov, aldehidi, estri, amidi, tioketoni, tioetre, oksimi, hidrazonov, azometinih, nitrili, in drugi. Premestitev regioselektivnostjo. Enostavnost perkolacijo p-vanje z razdaljo med skupino SH in atomom H v legi g do Roe 0 ne sme presegati 18 nm določena. Pretok preureditve v vsakem primeru dokazuje študija devterijevih spojin. Prisotnost v masni spekter metastabilni vrha, ki ustreza prehodu aB b, in študij ostanek kation upadanja ametodom tandemske masne spektrometrije. M.-L. itd. se uporablja za določanje strukture org. povezave. Lit. : Wolfson NS, Zaikin VG, Mikaya AI, Masna spektrometrija organskih spojin, M., 1986; Zollinger M., Seibl J., "Org. Mass Spectrom.", 1985, v. 20, št. 11; str. 649-61. D. V. Davydov.


Kemijska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. I. L. Knunyants. 1988.